Ασφάλιση Τεχνικών έργων

Το αίσθημα της δημιουργίας είναι ο κινητήριος μοχλός της επαγγελματικής μας ζωής.

Δίνουμε ζωή σε κάθε δημιούργημά μας και αντλούμε δύναμη από αυτό.

 

Ομοιάζουμε κατά έναν τρόπο με έναν κατασκευαστή- μηχανικό, οι ευθύνες του οποίου είναι γνωστό πως είναι εκτεταμένες και συνοδεύουν την κατασκευαστική- επιχειρηματική του δραστηριότητά από την αρχή και χωρίς… τέλος. Σχετίζονται με κινδύνους ζημιών ή/ και αστοχιών στο κατασκευαζόμενο έργο και στα μηχανήματα / εξοπλισμό, καθώς και ατυχημάτων σε τρίτους ή στο απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Για να αποφύγει, λοιπόν, το ακριβό τίμημα ενός τυχαίου ζημιογόνου γεγονότος ή/ και ανθρώπινου λάθους, εμείς στην prostasia-insurance solutions με εξειδίκευση και συμβουλευτική επιπέδου, έχουμε τη λύση για τη θωράκιση του επαγγελματία, παρέχοντας ασφαλιστικά προϊόντα σχετικά με:

  • Κατασκευή μικρών ή μεγάλων τεχνικών έργων – C.A.R. (Κατά παντός κινδύνου εργολάβων)
  • Συναρμολόγηση εγκαταστάσεων – E.A.R. (Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης)
  • Μηχανολογικό εξοπλισμό εργολάβου – C.P.M. (δομικών μηχανών και μηχανικού εξοπλισμού)
  • Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων – Μ.Β. (μηχανικών βλαβών)
  • Ηλεκτρονικό εξοπλισμό – E.E. (Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
  • Ψυκτικούς θαλάμους και εμπορεύματα που φυλάσσονται μέσα σε αυτούς – D.O.S. (αλλοίωσης εμπορευμάτων συνεπεία μηχανικής βλάβης)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος